01

Digitální platformy

Maximalizujte obchodní potenciál: Naše řešení vám pomohou nejen zefektivnit komunikaci s klienty, ale i celkově zlepšit vaše obchodní procesy. Nabízíme vše od klientských portálů pro snadný přístup k produktům a službám, přes CRM systémy pro správu procesů, až po marketingové nástroje pro cílené kampaně.

02

Podniková řešení

Inovativní IT řešení pro firemní prostředí: Nabízíme správu identit a dokumentů, vývoj informačních systémů na míru a integrace aplikací. Naše řešení zahrnují řízení uživatelských účtů, bezpečnostních oprávnění a snadnou správu dokumentů. Poskytujeme také integrační platformu pro komunikaci mezi systémy.

05
IT podpora a monitoring

Inteligentní řešení IT monitoringu: Zajišťujeme komplexní sledování a udržování vašich systémů včetně firemních stránek, e-shopů a ERP systémů. S našimi řešeními získáte plný přehled o všech procesech a aplikacích. Nabízíme rychlou identifikaci problémů, snížení nákladů a zlepšení kvality vašich systémů.

03

Transformace a migrace

Office 365, SharePoint & Power Apps: Hladký přechod do cloudového prostředí Office 365 a SharePoint Online včetně převodu aplikací na platformu Power Apps. Zajišťujeme komplexní plánování, analýzu rizik a důkladné testování pro bezpečnou a efektivní migraci a integraci vašich systémů.

04

Datová analýza s AI

Moderní datová analýza: Využijte pokročilá řešení v oblasti prediktivní analytiky, data miningu, vizualizace a personalizace obsahu s AI jako strategického nástroje. Naše řešení vám pomohou lépe pochopit chování vašich zákazníků, identifikovat klíčové obchodní trendy a dosáhnout lepších výsledků.

06
Pronájem vývojových týmů

Týmová podpora pro IT projekty: Dodáme vám zkušený tým odborníků na váš IT projekt. Specializujeme se na migrace do moderních technologií a cloudu, převody legacy aplikací a informačních systémů. Naše služby zahrnují agilní přístup, důraz na efektivní komunikaci a průběžnou zpětnou vazbu.

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů (dále také jen „Zásady“) informují o tom, jak společnost TechOne CZ s.r.o., IČ: 060 10 555, se sídlem Dělnická 213/14, Holešovice, Praha 7, PSČ 170 00 (dále také „TechOne CZ s.r.o.“) shromažďuje, používá, sdílí a zpracovává osobní údaje v souvislosti s Vašim použitím webových stránek na adrese www.techone.cz, stránek sociálních sítí společnosti TechOne CZ s.r.o., které na tyto Zásady odkazují.

Pro provozovatele serveru www.techone.cz, společnosti TechOne CZ s.r.o., je seriózní poskytování služeb nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu osobních údajů jejích klientů, spolupracovníků či návštěvníků webových stránek na adrese www.techone.cz a stránek sociálních sítí. Společnost TechOne CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s

 • nařízením Evropské unie 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“);
 • zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, případně v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Společnost TechOne CZ s.r.o. nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. Tyto informace o ochraně osobních údajů poskytují klientům společnosti TechOne CZ s.r.o., návštěvníkům internetových stránek provozovaných na serveru www.techone.cz a dodavatelům a obchodním partnerům společnosti TechOne CZ s.r.o. informace o tom, jaké osobní údaje společnost TechOne CZ s.r.o. o fyzických osobách při návštěvách internetových stránek provozovaných na serveru www.techone.cz a kontaktech s potencionálními klienty zpracovává, k jakým účelům a po jakou dobu tyto osobní údaje zpracovává a komu a z jakého důvodu může osobní údaje společnost TechOne CZ s.r.o. předat jiným subjektům. Společnost TechOne CZ s.r.o. těmito informacemi o ochraně osobních údajů rovněž informuje o tom, jaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů fyzickým osobám náleží.

Co jsou osobní údaje a jaké osobní údaje společnost www.techone.cz zpracovává

Nařízení definuje osobní údaje jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen „údaje“). Společnost TechOne CZ s.r.o. v souvislosti s provozem internetových stránek provozovaných na serveru www.techone.cz zpracovává o fyzických osobách:

Údaje nutné pro identifikaci a případné uzavření a plnění smluv o poskytování služeb, či podmínek spolupráce, a to:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • telefon,
 • ulice a číslo popisné,
 • město,
 • PSČ,
 • stát,
 • IČ, DIČ, název obchodní firmy,
 • číslo bankovního účtu při výběru platby převodem.

Tyto údaje jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako klienta či spolupracovníka společnosti TechOne CZ s.r.o. Používáme je k realizaci a zaúčtování objednávek, za účelem dodávek plnění, pro daňové a účetní účely, ke komunikaci s Vámi, vymáhání případných dluhů a pro ochranu oprávněných zájmů společnosti TechOne CZ s.r.o.

Údaje o zvolené službě, a to:

 • o druh a specifikace služby,
 • o objem poskytnuté služby a její cena.

Údaje z komunikace s klientem či spolupracovníkem, a to:

 • písemná a elektronická komunikace,
 • chatové a videochatové komunikace,
 • zápisy osobní komunikace s klientem.

Tyto údaje společnost TechOne CZ s.r.o. získá při komunikaci související s poskytováním služeb klientům či při komunikaci se zájemci o spolupráci.

Údaje zpracované na základě souhlasu, a to:

 • údaje získané marketingovými průzkumy,
 • údaje o typovém chování při objednání služby,
 • kontaktní údaje získané na základě marketingového oslovení v případě, že se nejedná o klienta společnosti TechOne CZ s.r.o.
 • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností

TechOne CZ s.r.o. získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči. Tyto údaje nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů společnosti TechOne CZ s.r.o. a jsou zpracovávány pro obchodní účely a vylepšení provozu internetových stránek provozovaných na serveru www.techone.cz.

Zpracování těchto údajů nám umožní zlepšovat služby, zaměřit se na to, co Vás zajímá a případně Vás informovat o nabídkách, slevách a jiných zajímavostech, které jsou pro Vás výhodné. Tyto údaje společnost TechOne CZ s.r.o. zpracovává jen v případě výslovně uděleného souhlasu po dobu platnosti tohoto souhlasu.

Povinné zpracování osobních údajů

Pro účely plnění smluv, ze zákonných důvodů a pro ochranu oprávněných zájmů společnosti TechOne CZ s.r.o. zpracováváme Vaše údaje bez nutnosti souhlasu s tímto zpracováním. Poskytnutí takových údajů je povinné a nelze jej odmítnout. Bez poskytnutí údajů nutných k těmto účelům není možné poskytovat naše služby. Pro jiné účely zpracováváme údaje na základě souhlasu.

Společnost TechOne CZ s.r.o. tak nepotřebuje Váš souhlas se zpracováním údajů pro tyto účely:

 • zajišťování poskytování služeb, platebních transakcí a dalších služeb spojených s poskytováním služeb – plnění smlouvy,
 • procesy spojené s identifikací klienta či zájemce o spolupráci – plnění smlouvy,
 • plnění zákonný daňových povinností – plnění zákonných povinností,
 • pro naplnění povinnosti součinnosti se státními orgány, pro účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení – plnění zákonných povinností,
 • vyhodnocování platební morálky klienta pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti TechOne CZ s.r.o. o uzavření či
 • neuzavření další smlouvy – oprávněný zájem,
 • vymáhání dluhů a další klientské spory – oprávněný zájem,
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti TechOne CZ s.r.o.
 • oprávněný zájem,
 • evidence dlužníků – oprávněný zájem.

Společnost TechOne CZ s.r.o. zpracovává tyto údaje v nezbytném rozsahu pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení, případně po dobu stanovenou právními předpisy. Poté jsou údaje vymazány. V případě zakoupení služby společnost TechOne CZ s.r.o. zpracovává údaje nutné pro uzavření smlouvy, údaje o zakoupené službě a údaje z komunikace mezi klientem a společností TechOne CZ s.r.o. po dobu 10 let ode dne poskytnutí služby.

V případě jednání mezi společností TechOne CZ s.r.o. a potencionálním klientem či zájemcem o spolupráci, případně návštěvníkem internetových stránek provozovaných na serveru www.techone.cz, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, společnost TechOne CZ s.r.o. zpracovává poskytnuté údaje po dobu 10 let od příslušného jednání.

Společnost TechOne CZ s.r.o. archivuje vystavené faktury v souladu s ust. § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Dobrovolné zpracování osobních údajů

Společnost TechOne CZ s.r.o. zpracovává pro další účely údaje na základě Vašeho souhlasu. Se souhlasem zpracovává společnosti TechOne CZ s.r.o. údaje nutné pro oslovení klientů s vhodnými marketingovými nabídkami.

Společnost TechOne CZ s.r.o. tak potřebuje Váš souhlas se zpracováním údajů pro tyto účely:

 • vytvoření vhodné nabídky služeb společnosti TechOne CZ s.r.o. nebo třetích stran v souvislosti s oslovením klienta,
 • uchování údajů o typovém chování klientů při objednání služeb.

Souhlas k obchodním účelům poskytujete společnosti TechOne CZ s.r.o. zcela dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu 10 let ode dne poskytnutí služby, při jejíž objednávce byl souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely dán prostřednictvím internetových stránek provozovaných na serveru www.techone.cz, případně po dobu 10 let ode dne jiného poskytnutí souhlasu se zpracováním údajů pro obchodní účely, nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

V případě vyslovení souhlasu s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu společnost TechOne CZ s.r.o. po dobu uvedenou v souhlasu uchovává kontakty, které jí fyzická osoba dá k dispozici pro účely tohoto marketingového oslovení s nabídkou služeb společnosti TechOne CZ s.r.o. Pokud má fyzická osoba povolena cookies ve webovém prohlížeči, společnost TechOne CZ s.r.o. společně s těmito kontakty uchovává i údaje z cookies, které jsou umístěny na internetových stránkách, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek provozovaných na serveru www.techone.cz a internetové reklamy společnosti www.techone.cz.

Proces odvolání souhlasu

V případě dobrovolného zpracování údajů jste oprávněni Váš souhlas se zpracováním údajů k obchodním a marketingovým účelům kdykoliv odvolat.

Souhlas se zpracováním údajů pro obchodní a marketingové účely můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu umístěnému v emailech s obchodním či marketingovým obsahem anebo prostřednictvím e-mailu hello@techone.cz, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a to na adresu sídla společnosti TechOne CZ s.r.o.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením Vašeho webového prohlížeče.

Sdílení osobních údajů s dalšími subjekty

Společnost TechOne CZ s.r.o. při plnění závazků ze smluv využívá specializované a odborné služby jiných subjektů, které mají v případě předání údajů od společnosti TechOne CZ s.r.o. jakožto správce osobních údajů postavení zpracovatelů osobních údajů. Mezi společností TechOne CZ s.r.o. a těmito zpracovateli jsou uzavřeny smlouvy o zpracování údajů, ve kterých jsou upraveny povinnosti zpracovatelů k ochraně a zabezpečení údajů. Zpracovatelé zpracovávají údaje o fyzických osobách pouze v rámci pokynů od společnosti TechOne CZ s.r.o. a nesmí je využít jinak.

Osobní údaje můžeme sdílet s těmito třetími stranami:

 • poskytovatelé služeb z řad třetích stran (např. vyřizování objednávek, poskytování analytických služeb, řízení akcí či kampaní, správa webových stránek, informační technologie a zajištění související infrastruktury, audity a jiné podobné služby)
 • spolupracovníci společnosti TechOne CZ s.r.o., podílející se na poskytování služeb klientům
 • partneři společnosti TechOne CZ s.r.o. nabízející doplňkové produkty a služby a třetí strany zajišťující zájmově orientovanou reklamu

Společnost TechOne CZ s.r.o. při plnění svých zákonných povinností předává údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Způsob zpracování osobních údajů

Společnost TechOne CZ s.r.o. zpracovává údaje manuálně i automatizovaně a o všech těchto činnostech vede evidenci.

Práva subjektů údajů dle nařízení

Subjekt údajů má s účinností GDPR ode dne 25. 5. 2018 následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům:

 • subjekt údajů má právo získat od společnosti TechOne CZ s.r.o. potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány.

Právo na informace:

 • subjekt údajů má právo na informace o účelu a právním důvodu zpracování osobních údajů, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, úmyslu předat osobní údaje do třetí země, plánované době, po kterou budou osobní údaje u společnosti TechOne CZ s.r.o. uloženy, o právech vyplývajících pro subjekt údajů z nařízení, o tom, zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje společnosti TechOne CZ s.r.o. poskytnout a jaký je důsledek jejich neposkytnutí, zda dochází k automatizovanému rozhodování.

Právo na opravu nepřesných údajů:

 • subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů. Společnost TechOne CZ s.r.o. vždy provede opravu, s ohledem na dané technické možnosti, bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz:

 • subjekt údajů má právo na výmaz takových osobních údajů, které se ho týkají, a společnost TechOne CZ s.r.o. je povinna tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu, s ohledem na dané technické možnosti, vymazat: a) pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, b) subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje jiný právní důvod pro zpracování, c) subjekt údajů vznese námitku proti zpracování a neexistují důvody pro zpracování, d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti společnosti TechOne CZ s.r.o. To neplatí v případě, že společnost TechOne CZ s.r.o. potřebuje tyto údaje pro plnění právních povinností, pro účely archivace, výkon nebo obhajobu právních úkonů či z důvodu veřejného zájmu.

Právo na omezení zpracování:

 • subjekt údajů má právo, aby společnost TechOne CZ s.r.o. dočasně omezila zpracování osobních údajů, pokud popře přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

Právo na přenositelnost:

 • subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl společnosti TechOne CZ s.r.o., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost TechOne CZ s.r.o. o předání těchto údajů jinému správci. Společnost TechOne CZ s.r.o. je oprávněna nevyhovět žádosti subjektu údajů v případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob.

Právo vznést námitku:

 • subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na oprávněném zájmu společnosti TechOne CZ s.r.o. Společnost TechOne CZ s.r.o. je oprávněna takové osobní údaje zpracovávat přes vznesenou námitku jen, pokud prokáže oprávněné důvody zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

 • subjekt údajů má právo souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely a souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu kdykoliv odvolat, a to srozumitelným a určitým projevem vůle, prostřednictvím e-mailu, telefonicky, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zpracování údajů z cookies může subjekt údajů zamezit nastavením příslušného webového prohlížeče.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném individuálním rozhodování:

 • subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobných způsobem významně dotklo. Společnost TechOne CZ s.r.o. žádné automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů neprovádí.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností TechOne CZ s.r.o. jsou příslušné české soudy.

Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své osobní údaje za účelem uzavření smlouvy se společností TechOne CZ s.r.o či poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a společnost TechOne CZ s.r.o jejich činnost nijak neřídí.

Znění Zásad může společnost TechOne CZ s.r.o změnit či doplňovat.

Tyto Zásady nabývají účinnosti 20. 7. 2020.